Make your own free website on Tripod.com
 
English pages
marjan.golobic@s5.net
prevajalske storitve
curriculum vitae
o Evropski uniji
slo.-ang. terminologija
prevajalske povezave
na začetek slovenskih strani

Članek o Evropski uniji

Glosar angleško-slovenske terminologije Evropske unije

 • acquis communautaire - pravni red Skupnosti
 • accession - pristop
 • Accession Treaty - pristopni sporazum
 • Advocate-General - generalni advokat
 • Agenda 2000 - Agenda 2000
 • agri-environment - agrarno okolje
 • aligning rules - usklajevanje pravil
 • applicant country - država prosilka
 • approximation of laws - uskladitev zakonov
 • assent procedure - postopek soglasja
 • association agreement - pridružitveni sporazum
 • bring legislation into line with EU legislation - uskladiti zakonodajo z zakonodajo Evropske Unije
 • Cassis de Dijon case - primer Cassis de Dijon
 • Central and East European Countries - CEEC - Države srednje in vzhodne Evrope
 • Central European Free Trade Association - CEFTA - Prostotrgovinska zveza srednje Evrope
 • changeover to the euro - prehod na euro
 • citizens' Europe - Evropa državljanov
 • co-decision procedure - postopek soodločanja
 • cohesion fund - kohezijski sklad
 • Common Agricultural Policy - CAP - Skupna kmetijska politika
 • Common Customs Tariff - CCT - Skupna carinska tarifa
 • Common Foreign and Security Policy CFSP - Skupna zunanja in varnostna politika
 • Common Market - Skupni trg
 • Community Charter on Fundamental Social Rights of Workers - Sporazum o osnovnih socialnih pravicah delavcev v Skupnosti
 • Community law - zakoni Skupnosti
 • community preference - preferenca Skupnosti
 • consultation - konsultacije
 • convergence criteria - konvergenčni kriteriji
 • co-operation agreement - sporazum o sodelovanju
 • COREPER - Svet stalnih predstavnikov
 • Court of First Instance - CFI - Prvostopenjsko sodišče
 • Council of Europe - Svet Evrope
 • customs union - carinska unija
 • derogation - opustitev, derogacija
 • direct elections - neposredne volitve
 • directive - direktiva
 • Directorate General - DG - generalni direktorat
 • distorted competition - izkrivljena konkurenca
 • Economic and Monetary Union - EMU - Gospodarska in denarna unija
 • Economic and Social Committee - ESC (ECOSOC) - Ekonomski in socialni odbor
 • Economic Commission for Europe - ECE - Gospodarska komisija za Evropo
 • enlargement - širitev
 • Europe Agreement - Evropski sporazum
 • European Atomic Energy Community - Euratom - Evropska skupnost atomske energije
 • European Central Bank - Evropska centralna banka
 • European Coal and Steel Community - ECSCE - Evropska skupnost za premog in jeklo
 • European Council - Evropski svet
 • European Court of Justice - ECJ - Evropsko sodišče
 • European Court of Auditors - Evropsko računsko sodišče
 • European Economic Area - Evropsko gospodarsko področje
 • European Economic Community - Evropska gospodarska skupnost
 • European Free Trade Association - EFTA - Evropska prostotrgovinska skupnost
 • European Investment Bank - Evropska investicijska banka
 • European Monetary System - Evropski denarni sistem
 • European Ombudsman - Evropski branitelj človekovih pravic
 • European Parliament - Evropski parlament
 • Europol - Europol, evropski urad za policijo
 • exchange rate mechanism - ERM - mehanizem deviznega tečaja
 • executive power - izvršilna oblast
 • excise tax - trošarina
 • free movement of capital and payments - prost pretok kapitala in plačil
 • free movement of workers - prost pretok delavcev
 • freedom of establishment - svoboda ustanovitve
 • freedom to provide services - svoboda opravljanja storitev
 • General Agreement on Tariffs and Trade - GATT - Splošni carinski in trgovinski sporazum
 • geographical mobility - geografska mobilnost
 • green paper - zelena knjiga
 • harmonisation of legislation - usklajevanje zakonodaje
 • Inter-Governmental Conference - IGC - Medvladna konferenca
 • Joint Parliamentary Committee - Skupni parlamentarni odbor
 • Justice and Home Affairs - JHA - pravosodje in notranje zadeve
 • legislative power - zakonodajna oblast
 • Maastricht Treaty - Maastrichtski sporazum
 • Member of European Parliament - MEP - član Evropskega parlamenta
 • mutual recognition of diplomas - medsebojno priznavanje diplom
 • national treatment - nacionalna obravnava
 • non-paper - neuradni dokument
 • occupational mobility - zaposlitvena modilnost
 • Official Journal of the European Union - Uradni list Evropske unije
 • opt-out clause - izbirni člen
 • Organisation for Economic Development and Co-operation - OECD - Organizacija za gospodarski razvoj in sodelovanje
 • Permanent Representation - Stalno predstavništvo
 • pre-accession strategy - predpristopna strategija
 • rapporteur - poročevalec
 • regional co-operation - regionalno sodelovanje
 • regulation - uredba
 • rural tourism - kmečki turizem
 • set-aside land - praha
 • Single Administrative Document - enotni administrativni dokument
 • Single European Act - Enotna evropska listina
 • Single market - enotni trg
 • single reading - prvo branje
 • small and medium sized enterprises - SMEs - mala in srednje velika podjetja
 • Social Charter - socialni sporazum
 • structural funds - strukturni skladi
 • subsidiarity - subsidiarnost
 • sustainable development - zdržen/trajnosten razvoj
 • three readings - tri branja
 • trans-European Network - TEN - čezevropsko omrežje
 • transparency - transparentnost, preglednost, razvidnost
 • transposition of legislation - transpozicija/prenos zakonodaje
 • Treaty on European Union - Pogodba o Evropski uniji
 • Treaty of Rome - Rimska pogodba
 • two readings - dve branji
 • Union citizenship - državljanstvo Unije
 • value added tax - VAT - davek na dodano vrednost - DDV
 • weighted votes - ponderirani glasovi
 • Western European Union - WEU - Zahodnoevropska unija
 • white paper - bela knjiga
 • working groups - delovne skupine

na začetek

 
 
Vse pravice si pridržuje Marjan Golobic.